Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  26 czerwca 2020  13:05

 • Kategoria zakupowa

  Roboty budowlane, roboty instalacyjne i usługi projektowania

 • Tytuł postępowania

  Przebudowa systemu ppoż. w budynku Inspektoratu ZUS w Jeleniej Górze

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Wałbrzychu

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Wałbrzychu
  ul. Kasztanowa 1
  58-390 Wałbrzych

 • Województwo

  dolnośląskie

 • Numer postępowania

  430000/271/4/2020-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych.
  45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.
  45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe.

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Ofertę należy:
  - złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego: 58-390 Wałbrzychu, ul. Kasztanowa 1,
  Sala Obsługi Klientów – Stanowisko - Informacja ogólna dziennik podawczy (parter) w godz.8:00 – 15:00, lub
  - przesłać na adres:

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Wałbrzychu,
  Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych, pokój nr 201,
  58-390 Wałbrzych, ul. Kasztanowa 1

 • Termin składania ofert

  14 lipca 2020  10:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 uPzp,

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Zamawiający nie przewiduje ustanawiania dynamicznego systemu zakupów,

 • Dodatkowe informacje

  UWAGA
  W związku z obecną sytuacją związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19 oraz przyjętymi u Zamawiającego środkami, m.in. 1-dniową kwarantanną na wpływające dokumenty (dokumenty będą obsługiwane przez kancelarię dopiero po upływie 1 dnia od ich złożenia) uprzejmie prosimy o odpowiednio wcześniejsze składanie ofert (na co najmniej pełny 1 dzień przed wyznaczonym terminem składania ofert, tj. do 13.07.2020 r.).

  Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:
  1. W sprawach przedmiotu zamówienia:
  Marek Szczepanowski tel. 74 64-97-414
  od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00 – 14.00.
  2. W sprawach dotyczących procedury oraz specyfikacji istotnych warunków
  zamówienia:
  Krzysztof Marciniak, tel. 74 64-97-175,
  Bogusław Chlipała , tel. 74 64-97-254,
  Marta Onak, tel. 74 64-97-105,
  e-mail: zap_walbrzych@zus.pl,
  od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00 – 14.00.
  Miejsce i termin otwarcia ofert:
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Wałbrzychu,
  Kasztanowa 1, pok. 236 (II piętro)
  14.07.2020 r. o godz. 11:00

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  02 lipca 2020  13:49

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  07 lipca 2020  12:58

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  14 lipca 2020  12:14

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  03 sierpnia 2020  13:43