Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  14 lipca 2020  11:08

 • Kategoria zakupowa

  Usługi sprzątania, wywozu nieczystości stałych w tym ścieków

 • Tytuł postępowania

  Usługa sprzątania obiektów i terenów zewnętrznych posesji O/ZUS Rzeszów oraz podległych jednostek terenowych

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Rzeszowie

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Rzeszowie
  Adres pocztowy: al. Piłsudskiego 12
  Miejscowość: Rzeszów
  Kod NUTS: PL82 Podkarpackie
  Kod pocztowy: 35-075
  Państwo: Polska

 • Województwo

  podkarpackie

 • Numer postępowania

  350000/271/03/2020-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  Przedmiot zamówienia jest określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) kodami:
  90919200 - 4 Usługi sprzątania biur,
  90620000 - 9 Usługi odśnieżania,
  90911200 - 8 Usługi sprzątania budynków,
  77314100 - 5 Usługi w zakresie trawników,
  90630000 - 2 Usługi usuwania oblodzeń,
  77300000 - 3 Usługi ogrodnicze,
  90911300 - 9 Usługi czyszczenia okien,
  77211500 - 7 Usługi pielęgnacji drzew,
  90914000 - 7 Usługi sprzątania parkingów,
  77342000 – 9 Przycinanie żywopłotów,

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  https://epuap.gov.pl/wps/my/portal/
  Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami w tym JEDZ, skompresowaną do jednego pliku archiwum .zip za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

 • Termin składania ofert

  17 sierpnia 2020  10:00

 • Dodatkowe informacje

  1. Identyfikator postępowania: 1762a177-25b0-4e22-902c-0c46843d88b3
  2. Klucz publiczny zamieszczony jest wraz z SIWZ.
  3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania plików przekazywanych przy użyciu ePUAP oraz miniPortalu:
  1) specyfikacja połączenia - Formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,
  2) format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,
  3) oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy,
  4) integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, Elektroniczna Skrzynka
  Podawcza (ESP) Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie doręczenia.
  4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
  5. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na ePUAP

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  05 sierpnia 2020  11:36

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  05 sierpnia 2020  11:47
 • Zmiana dotyczy

  Termin składania ofert

 • Treść zmiany

  Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
  Numer sekcji: III.1.3
  Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
  Zamiast:
  Warunek ten będzie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że należycie wykonał (lub nadal wykonuje) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 usługi sprzątania pomieszczeń biurowych w budynkach użyteczności publicznej*, każda obejmująca sprzątanie wewnętrznych pomieszczeń o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 18 000 m2 i trwająca przez okres minimum 12 miesięcy w sposób ciągły, wraz z załączeniem dowodów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
  Powinno być:
  Warunek ten będzie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że należycie wykonał (lub nadal wykonuje) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 usługę sprzątania pomieszczeń biurowych w budynkach użyteczności publicznej*, obejmującą sprzątanie wewnętrznych pomieszczeń o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 18 000 m2 i trwającą przez okres minimum 12 miesięcy w sposób ciągły, wraz z załączeniem dowodów potwierdzających, że usługa ta została wykonana lub jest wykonywana należycie.


  Numer sekcji: IV.2.2
  Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
  Zamiast:

  Data: 17/08/2020
  Czas lokalny: 10:00
  Powinno być:
  Data: 20/08/2020
  Czas lokalny: 10:00

 • Szczegóły zmiany

 • Termin składania ofert

  20 sierpnia 2020  10:00

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  17 sierpnia 2020  07:25
 • Zmiana dotyczy

  Dodatkowe informacje

 • Treść zmiany

  Numer sekcji: IV.2.7 w pierwotnym ogłoszeniu
  Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
  Zamiast:
  Data: 17/08/2020
  Czas lokalny: 13:00
  Powinno być:
  Data: 20/08/2020
  Czas lokalny: 13:00

 • Szczegóły zmiany

 • Termin składania ofert

  20 sierpnia 2020  10:00

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  20 sierpnia 2020  14:37