Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (postępowanie/a wszczęte do dnia 31.12.2020 r.)

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  24 grudnia 2020  11:00

 • Kategoria zakupowa

  Usługi IT i telekomunikacyjne

 • Tytuł postępowania

  Serwis serwerów Itanium dla platformy UNIX

 • Nazwa zamawiającego

  Departament Zamówień Publicznych

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa

 • Województwo

  mazowieckie

 • Numer postępowania

  TZ/271/72/20

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  Przedmiotem zamówienia, jest świadczenie przez okres 36 miesięcy od daty zawarcia Umowy, lub do dnia wyczerpania łącznego maksymalnego wynagrodzenia brutto wskazanego w formularzu cenowym, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, jednak nie wcześniej niż od dnia 8 maja 2021 roku:
  1. Usługi opieki serwisowej serwerów Itanium dla platformy UNIX, bez wsparcia na oprogramowanie wbudowane i systemy operacyjne.
  2. Udzielanie Konsultacji w siedzibie Zamawiającego w wymiarze do 240 godzin, przez cały okres obowiązywania Umowy.

  Przedmiot zamówienia jest określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) kodem:
  50312000-5 – Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu komputerowego
  71621000-7 - Usługi w zakresie analizy lub konsultacji techniczne

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  http://epuap.gov.pl/wps/myportal

 • Termin składania ofert

  28 stycznia 2021  10:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Nie dotyczy

 • Dodatkowe informacje

  1. Identyfikator postępowania:7f778835-c1a4-4c78-90e2-b51e3ac970c4
  2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania plików przekazywanych przy użyciu ePUAP oraz miniPortalu:
  2.1. specyfikacja połączenia – Formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,
  2.2. format danych oraz kodowanie miniPortal – Formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,
  2.3. oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal – wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy,
  2.4. integracja z systemem ePUAP jest wykonana z wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie doręczenia.
  2.5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dostępnych na ePUAP dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
  2.6. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na ePUAP

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  08 stycznia 2021  13:18

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  29 stycznia 2021  17:01