Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (postępowanie/a wszczęte do dnia 31.12.2020 r.)

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  28 grudnia 2020  13:57

 • Kategoria zakupowa

  Usługi IT i telekomunikacyjne

 • Tytuł postępowania

  Serwis Macierzy HP dla platformy UNIX

 • Nazwa zamawiającego

  Departament Zamówień Publicznych

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  ul. Szamocka 3, 5
  01 - 748 Warszawa

 • Województwo

  mazowieckie

 • Numer postępowania

  TZ/271/73/20

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez okres 36 miesięcy od daty zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 27 marca 2021 roku, usług opieki serwisowej macierzy HP dla platformy UNIX wraz z zainstalowanym oprogramowaniem, bez usług opieki serwisowej i dostarczania aktualizacji dla oprogramowania wbudowanego.

  2. Przedmiot zamówienia jest określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) kodem:
  50 31 20 00 - 5 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu komputerowego,
  71 62 10 00 - 7 Usługi w zakresie analizy lub konsultacji technicznej,

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Szamocka 3, 5 z uwzględnieniem postanowień pkt 1.5.3.1. SIWZ, do dnia 12.01.2021. r. do godziny 10:00.
  2. W przypadku złożenia oferty w formie określonej w pkt. 1.5.3.2. Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami, skompresowaną do jednego pliku archiwum .zip za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu do dnia 12.01.2020 r. do godziny 10:00.
  Link do ePUAP : https://epuap.gov.pl/wps/myportal
  lub h ttps://miniportal.uzp.gov.pl

 • Termin składania ofert

  12 stycznia 2021  10:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Nie dotyczy

 • Dodatkowe informacje

  1. Identyfikator postępowania: 9fd12777-e45f-451b-9a1c-e4528932ce41
  2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania plików przekazywanych przy użyciu ePUAP oraz miniPortalu:
  2.1. specyfikacja połączenia – Formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,
  2.2. format danych oraz kodowanie miniPortal – Formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,
  2.3. oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal – wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy,
  2.4. integracja z systemem ePUAP jest wykonana z wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane poświadczenia" jest zawarta informacja o dacie doręczenia.
  2.5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dostępnych na ePUAP dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
  2.6. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na ePUAP

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  13 stycznia 2021  08:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  01 lutego 2021  10:56