Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  7 marca 2018  13:25

 • Kategoria zakupowa

  Usługi sprzątania, wywozu nieczystości stałych w tym ścieków

 • Tytuł postępowania

  Usługi sprzątania w III Oddziale ZUS w Warszawie

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS III Oddział w Warszawie

 • Adres zamawiającego

  ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa

 • Województwo

  mazowieckie

 • Numer postępowania

  550000/271/8/2018-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  90  91  00  00 – 9 usługi sprzątania,
  90  91  12  00 – 8 usługi sprzątania budynków,
  90  91  92  00 – 4 usługi sprzątania biur,
  90  61  00  00 – 6 usługi sprzątania i zamiatania ulic,
  90  62  00  00 – 9 usługi odśnieżania,
  90  63  00  00 – 2 usługi usuwania oblodzenia,
  90  91  40  00 – 7 usługi sprzątania parkingów,
  90  91  13  00 – 9 usługi czyszczenia okien,
  77  31  00  00 – 6 usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych,
  77  31  41  00 – 5 usługi w zakresie trawników.

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Wykonawcy mogą składać oferty osobiście w siedzibie zamawiającego – ul. Czerniakowska 16 (wejście od ul. Czerniakowskiej, budynek VGB), w Wieloosobowym Stanowisku Zamówień Publicznych, piętro I, pok. 108 lub przesłać na adres zamawiającego:
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych III Oddział w Warszawie
  ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa
  Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych, pok. 108

 • Termin składania ofert

  15 marca 2018  10:30

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  16 marca 2018  15:28

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  23 marca 2018  15:23

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  19 kwietnia 2018  15:20

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  30 kwietnia 2018  10:45