Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  9 marca 2018  13:30

 • Kategoria zakupowa

  Usługi ochrony

 • Tytuł postępowania

  KOMPLEKSOWA, CAŁODOBOWA OCHRONA FIZYCZNA W OBIEKTACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ I ODDZIAŁ ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W WARSZAWIE

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS III Oddział w Warszawie

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  III Oddział w Warszawie
  ul. Czerniakowska 16
  00-701 Warszawa

 • Województwo

  mazowieckie

 • Numer postępowania

  550000/271/9/2018-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  79710000-4 usługi ochroniarskie

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  III Oddział w Warszawie
  ul. Czerniakowska 16
  00-701 Warszawa
  Wieloosobowe Stanowisko ds. Zamówień Publicznych pok. 108

 • Termin składania ofert

  19 marca 2018  10:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  nie dotyczy

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  nie dotyczy

 • Dodatkowe informacje

  nie dotyczy

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  20 marca 2018  15:48

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  22 marca 2018  15:47

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  24 kwietnia 2018  14:59