Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  13 marca 2018  11:06

 • Tytuł postępowania

  Budowa systemu oddymiania klatek schodowych w Inspektoracie ZUS w Ciechanowie

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Płocku

 • Adres zamawiającego

  al. Jachowicza 1, 09-402 Płock

 • Województwo

  mazowieckie

 • Numer postępowania

  280000/271/2/2018-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
  45111300-1 Roboty rozbiórkowe
  45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
  45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych
  45262520-1 Roboty murowe
  45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne
  45410000-4 Tynkowanie
  45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, podobnych elementów
  45442100-8 Roboty malarskie
  45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych, al. Jachowicza 1, 09-402 Płock, Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych, pok.211

 • Termin składania ofert

  28 marca 2018  12:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Zamawiający nie przewiduje

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Zamawiający nie zamierza

 • Dodatkowe informacje

  Osoba wyznaczona do porozumiewania się z Wykonawcami w dni robocze dla Zamawiającego w godzinach od 7:00 do 15:00:
  Magdalena Kalota
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku
  al. Jachowicza 1, 09-402 Płock
  Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych
  e-mail: ZAP_Plock@zus.pl
  tel. (24) 262-52-71 wew. 25-05, fax (24) 264 03 41.
  w zakresie proceduralnym
  Tomasz Świątkowski
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku
  al. Jachowicza 1, 09-402 Płock
  Referat Nieruchomości
  tel. (24) 262-52-71 wew. 24-15
  w zakresie opisu przedmiotu zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  29 marca 2018  07:46

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  19 kwietnia 2018  12:41

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  04 maja 2018  10:14