Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  14 marca 2018  12:05

 • Kategoria zakupowa

  Usługi sprzątania, wywozu nieczystości stałych w tym ścieków

 • Tytuł postępowania

  Świadczenie usług sprzątania i pielęgnacji terenów zielonych w obiektach ZUS I Oddział w Poznaniu i podległych mu terenowych jednostkach organizacyjnych

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS I Oddział w Poznaniu

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  I Oddział w Poznaniu
  ul. Dąbrowskiego 12
  60-908 Poznań

 • Województwo

  wielkopolskie

 • Numer postępowania

  290000/271/3/2018-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  90910000-9 usługi sprzątania
  90911200-8 usługi sprzątania budynków
  90919200-4 usługi sprzątania biur
  90610000-6 usługi sprzątania i zamiatania ulic
  90620000-9 usługi odśnieżania
  90630000-2 usługi usuwania oblodzeń
  90911300-9 usługi czyszczenia okien
  90914000-7 usługi sprzątania parkingów
  77310000-6 usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  I Oddział w Poznaniu
  ul. Dąbrowskiego 12
  60-908 Poznań
  Sekretariat pok. 353

 • Termin składania ofert

  24 kwietnia 2018  12:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Nie dotyczy

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Nie dotyczy

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  12 kwietnia 2018  12:05

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  18 kwietnia 2018  11:05

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  20 kwietnia 2018  14:05

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  25 kwietnia 2018  12:45

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  29 maja 2018  14:30

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  22 czerwca 2018  10:05