Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  20 marca 2018  13:08

 • Kategoria zakupowa

  Roboty budowlane, roboty instalacyjne i usługi projektowania

 • Tytuł postępowania

  Kompleksowy remont elewacji budynku Inspektoratu ZUS w Żywcu ul. Piernikarska 2

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Bielsku-Białej

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział W Bielsku-Białej
  ul. Krasińskiego 34, 36
  43-350 Bielsko-Biała

 • Województwo

  śląskie

 • Numer postępowania

  020000/271/2/2018-ZAP-2

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  Główny przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
  45000000-7 Roboty budowlane
  45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań
  45111000-8 Roboty demontażowe i rozbiórkowe
  45443000-4 Roboty elewacyjne
  45421100-5 Instalowanie drzwi i okien
  45442100-8 Roboty malarskie

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Bielsku – Białej
  ul. Krasińskiego 34, 36
  43-350 Bielsko-Biała

 • Termin składania ofert

  6 kwietnia 2018  11:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7.

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Nie dotyczy

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  06 kwietnia 2018  12:38

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  24 kwietnia 2018  13:47

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  15 maja 2018  07:38