Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  8 października 2018  10:15

 • Kategoria zakupowa

  Usługi inne

 • Tytuł postępowania

  Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. Modernizacja budynku Inspektoratu ZUS w Sztumie przy ul. Mickiewicza 34

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Gdańsku

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Gdańsku
  80-748 Gdańsk, ul. Chmielna 27/33

 • Województwo

  pomorskie

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  71320000-7

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  1)Ofertę należy przesłać na adres:

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku
  Zamówienia Publiczne
  ul. Chmielna 27/33
  80-748 Gdańsk
  lub
  2)dostarczyć osobiście, w zaklejonej kopercie i złożyć na Sali Obsługi Klienta (parter) – „Dziennik podawczy”- budynek Oddziału ZUS w Gdańsku ul. Chmielna 27/33, 80-748 Gdańsk (czynne od godz. 08:00).

 • Termin składania ofert

  17 października 2018  10:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy.

 • Dodatkowe informacje

  Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych, z siedzibą w Warszawie, ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa;
  inspektorem ochrony danych osobowych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych jest:
  Pan Mariusz Burdzy
  Inspektor Ochrony Danych
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  ul. Szamocka 3, 5
  01-748 Warszawa
  kontakt - e-mail: ODO@zus.pl;
  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. Modernizacja budynku Inspektoratu ZUS w Sztumie przy ul. Mickiewicza 34”, znak postępowania: 100000/271/6/2018-ZAP, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, przy uwzględnieniu czasu określonego dla poszczególnych symboli kategorii archiwalnej, którym jest oznaczona dokumentacja zgromadzona w ZUS zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Zakładu Ubezpieczeń Społecznych opracowanym na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej lub upływu okresu gwarancji/rękojmi;
  obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
  posiada Pani/Pan:
  −na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  −na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
  −na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
  −prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  nie przysługuje Pani/Panu:
  −w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  −prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  −na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  10 października 2018  12:30

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  15 października 2018  11:30

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  18 października 2018  09:15

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  23 października 2018  09:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  26 października 2018  12:30

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  31 października 2018  09:30

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  13 listopada 2018  09:13