Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  8 października 2018  11:00

 • Kategoria zakupowa

  Usługi sprzątania, wywozu nieczystości stałych w tym ścieków

 • Tytuł postępowania

  Kompleksowe sprzątanie obiektów i przylegającego terenu w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu, ul. Czachowskiego 21a oraz podległych placówkach terenowych

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Radomiu

 • Adres zamawiającego

  26-600 Radom, ul. Czachowskiego 21A.

 • Województwo

  mazowieckie

 • Numer postępowania

  310000/271/005-2018/ADG-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  - 90911200-8 – usługi sprzątania budynków
  - 90919200-4 – usługi sprzątania biur
  - 77314100–5 – usługi w zakresie trawników
  - 90610000–6 – usługi sprzątania i zamiatania ulic
  - 90620000–9 – usługi odśnieżania
  - 90630000–2 – usługi usuwania oblodzeń
  - 90911300–9 – usługi czyszczenia okien

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ul. Czachowskiego 21a, 26-600 Radom – Wydział Obsługi Klientów i Korespondencji, pokój nr 002 (Sala Obsługi Klienta – parter – wejście B),

 • Termin składania ofert

  15 listopada 2018  09:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7.

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

 • Dodatkowe informacje

  OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI
  *w zakresie dotyczącym spraw formalno-prawnych:
  Grzegorz Kozicki, Starszy Specjalista w Wieloosobowym Stanowisku Zamówień Publicznych,
  48 38-56-375, e–mail: grzegorz.kozicki@zus.pl
  *w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia:
  Robert Wężykowski, Naczelnik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego,
  48 38 56 400, e–mail: robert.wezykowski@zus.pl,

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  26 października 2018  15:00

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  15 listopada 2018  14:03

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  14 grudnia 2018  10:00

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  08 stycznia 2019  10:28