Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  9 października 2018  09:27

 • Kategoria zakupowa

  Dostawy mebli

 • Tytuł postępowania

  Dostawa i montaż mebli biurowych dla potrzeb Oddziału ZUS w Płocku i terenowych jednostek organizacyjnych.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Płocku

 • Adres zamawiającego

  09-402 Płock, al. Jachowicza 1

 • Województwo

  mazowieckie

 • Numer postępowania

  280000/271/16/2018-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  - 39130000-2 Meble biurowe

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku, al. Jachowicza 1, I piętro, pokój 211 – Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych

 • Termin składania ofert

  18 października 2018  12:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Nie przewiduje

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Nie zamierza

 • Dodatkowe informacje

  I. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.10.2018 r. o godz. 12:30 w siedzibie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku, al. Jachowicza 1, I piętro, sala konferencyjna.
  II. Osoba wyznaczona do porozumiewania się z Wykonawcami w dni robocze dla Zamawiającego w godzinach od 7:00 do 15:00:
  - w zakresie proceduralnym - Marta Pomierna
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku
  al. Jachowicza 1, 09-402 Płock
  Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych
  e-mail: ZAP_Plock@zus.pl
  tel. (24) 262-52-71 wew. 25-05, fax (24) 264 03 41.
  - w zakresie opisu przedmiotu zamówienia – Radosław Ławicki
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku
  al. Jachowicza 1, 09-402 Płock
  Wydział Administracyjno-Gospodarczy
  tel. (24) 262-52-71 wew. 20-27

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  19 października 2018  13:08

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  15 listopada 2018  09:29
 • Osoba upoważniona do kontaktów – imię i nazwisko, e-mail, telefon

  Osoba wyznaczona do porozumiewania się z Wykonawcami w dni robocze dla Zamawiającego w godzinach od 7:00 do 15:00:
  - w zakresie proceduralnym - Marta Pomierna
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku
  al. Jachowicza 1, 09-402 Płock
  Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych
  e-mail: ZAP_Plock@zus.pl
  tel. (24) 262-52-71 wew. 25-05, fax (24) 264 03 41.
  - w zakresie opisu przedmiotu zamówienia – Radosław Ławicki
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku
  al. Jachowicza 1, 09-402 Płock
  Wydział Administracyjno-Gospodarczy
  tel. (24) 262-52-71 wew. 20-27

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia