Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  4 grudnia 2018  15:16

 • Kategoria zakupowa

  Dostawy inne

 • Tytuł postępowania

  Zakup i dostawa klipsów archiwizacyjnych

 • Nazwa zamawiającego

  Departament Zamówień Publicznych

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  ul. Szamocka 3, 5
  01-748 Warszawa

 • Województwo

  mazowieckie

 • Numer postępowania

  TZ/271/56/18

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  30197220-4 – spinacze do papieru

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Szamocka 3, 5 z uwzględnieniem postanowień pkt. 1.5.3. SIWZ.

 • Termin składania ofert

  19 grudnia 2018  09:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Nie dotyczy

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Nie dotyczy

 • Dodatkowe informacje

  Otwarcie ofert nastąpi w dniu upływu terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego
  w Warszawie, ul. Szamocka 3, 5, skrzydło „C”, piętro I, Sala narad - pok. 135, o godzinie 9:30.

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  14 grudnia 2018  12:01

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  19 grudnia 2018  13:40

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  10 stycznia 2019  13:02

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  31 stycznia 2019  12:52