Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  9 stycznia 2019  13:25

 • Kategoria zakupowa

  Usługi inne

 • Tytuł postępowania

  Otwarcie i prowadzenie skonsolidowanych rachunków FUS, FEP oraz Zakładu i realizację wypłat masowych.

 • Nazwa zamawiającego

  Departament Zamówień Publicznych

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  ul. Szamocka 3, 5
  01-748 Warszawa

 • Województwo

  mazowieckie

 • Numer postępowania

  TZ/271/46/18

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  66110000

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  https://epuap.gov.pl/wps/myportal/

 • Termin składania ofert

  18 lutego 2019  09:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  nie dotyczy

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  nie dotyczy

 • Dodatkowe informacje

  1. Identyfikator postępowania - 92197c41-10ea-4ca8-b123-57981aae79aa

  2. Klucz publiczny zamieszczony jest wraz z SIWZ w folderze "Klucz publiczny".

  3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania plików przekazywanych przy użyciu ePUAP oraz miniPortalu:
  1) specyfikacja połączenia - Formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,
  2) format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,
  3) oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy,
  4) integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, ESP Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie doręczenia.
  4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
  5. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na ePUAP.

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  13 lutego 2019  13:13

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  13 lutego 2019  13:14
 • Zmiana dotyczy

  Ogłoszenie o zamówieniu

 • Treść zmiany

  Numer sekcji: III.2.2
  Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: punkt 2
  Zamiast:
  Wdrożenie pełnej funkcjonalności systemu bankowości elektronicznej, służącego do obsługi rachunków prowadzonych na podstawie umowy nastąpi nie później niż w terminie 120 dni od daty podpisania umowy.
  Powinno być:
  Wdrożenie pełnej funkcjonalności systemu bankowości elektronicznej, służącego do obsługi rachunków prowadzonych na podstawie umowy nastąpi nie później niż w terminie 120 dni od daty podpisania umowy, ale nie później niż do 15 października 2019 r.
  Numer sekcji: III.2.2
  Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: punkt 3
  Zamiast:
  Uruchomienie produkcyjne systemu bankowości elektronicznej, służącego do obsługi rachunków prowadzonych na podstawie umowy (tj. rozpoczęcie realizacji przelewów oraz plików z płatnościami masowymi) dla poszczególnych Jednostek może następować transzami, ale nie później niż do 15.10.2019 r.
  Powinno być:
  Uruchomienie produkcyjne systemu bankowości elektronicznej, służącego do obsługi rachunków prowadzonych na podstawie umowy (tj. rozpoczęcie realizacji przelewów oraz plików z płatnościami masowymi) dla poszczególnych Jednostek może następować transzami, ale nie później niż do 17.10.2019 r.
  Numer sekcji: IV.2.2
  Zamiast:
  Data: 18/02/2019
  Czas lokalny: 09:00
  Powinno być:
  Data: 04/03/2019
  Czas lokalny: 09:00
  Numer sekcji: IV.2.7
  Zamiast:
  Data: 18/02/2019
  Czas lokalny: 13:00
  Powinno być:
  Data: 04/03/2019
  Czas lokalny: 13:00

 • Szczegóły zmiany

 • Termin składania ofert

  4 marca 2019  09:00

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  21 lutego 2019  15:28

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  21 lutego 2019  15:36
 • Zmiana dotyczy

  Ogłoszenie o zamówieniu

 • Treść zmiany

  Numer sekcji: II.2.5
  Zamiast:
  Kryterium jakości - Nazwa: Wartość współczynnika k (współczynnik k to mnożnik, określający wysokość oprocentowania rachunków bankowych w odniesieniu do stawki WIBID O/N) - (K) / Waga: 1
  Cena - Waga: 99
  Powinno być:
  Kryterium jakości - Nazwa: Wartość współczynnika k (współczynnik k to mnożnik, określający wysokość oprocentowania rachunków bankowych w odniesieniu do stawki WIBID T/N) - (K) / Waga: 1
  Cena - Waga: 99
  Numer sekcji: IV.2.2
  Zamiast:
  Data: 18/02/2019
  Czas lokalny: 09:00
  Powinno być:
  Data: 12/03/2019
  Czas lokalny: 09:00
  Numer sekcji: IV.2.7
  Zamiast:
  Data: 18/02/2019
  Czas lokalny: 13:00
  Powinno być:
  Data: 12/03/2019
  Czas lokalny: 13:00

 • Szczegóły zmiany

 • Termin składania ofert

  12 marca 2019  09:00

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  04 marca 2019  15:54

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  04 marca 2019  15:57
 • Zmiana dotyczy

  Ogłoszenie o zamówieniu

 • Treść zmiany

  Numer sekcji: IV.2.2
  Zamiast:
  Data: 18/02/2019
  Czas lokalny: 09:00
  Powinno być:
  Data: 15/03/2019
  Czas lokalny: 09:00
  Numer sekcji: IV.2.7
  Zamiast:
  Data: 18/02/2019
  Czas lokalny: 13:00
  Powinno być:
  Data: 15/03/2019
  Czas lokalny: 13:00

 • Szczegóły zmiany

 • Termin składania ofert

  15 marca 2019  09:00

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  15 marca 2019  15:43