Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  6 lutego 2019  12:37

 • Kategoria zakupowa

  Usługi inne

 • Tytuł postępowania

  Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego - Modernizacja budynku Inspektoratu ZUS - Kraków Podgórze, ul. Zakopiańska 62

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Krakowie

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Krakowie
  ul. Pędzichów 27
  31-080 Kraków

 • Województwo

  małopolskie

 • Numer postępowania

  180000/271/1/2019-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  CPV 71242000-6 – przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów;
  CPV 71241000-9 – studia wykonalności, usługi doradcze, analizy;
  CPV 79932000-6 – usługi projektowania wnętrz;
  CPV 71248000-8 – nadzór nad projektem i dokumentacją

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Wykonawcy mogą składać oferty osobiście w siedzibie Zamawiającego w Krakowie, ul. Pędzichów 27, dziennik podawczy - Sala Obsługi Klientów,

  lub przesłać na adres Zamawiającego:
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Krakowie
  30-080 Kraków, ul. Pędzichów 27
  Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych

 • Termin składania ofert

  14 lutego 2019  11:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  nie dotyczy

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  nie dotyczy

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  11 lutego 2019  12:44

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  11 lutego 2019  12:46

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  12 lutego 2019  12:59

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  14 lutego 2019  14:43

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  14 lutego 2019  14:44

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  15 lutego 2019  12:55

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  18 lutego 2019  11:47

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  21 lutego 2019  13:05

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  05 marca 2019  09:20

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  11 marca 2019  12:44