Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  14 maja 2019  14:50

 • Kategoria zakupowa

  Roboty budowlane, roboty instalacyjne i usługi projektowania

 • Tytuł postępowania

  Wykonanie przebudowy dachu wraz z renowacją elewacji w budynku Inspektoratu ZUS w Otwocku

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS II Oddział w Warszawie

 • Adres zamawiającego

  ul. Podskarbińska 25
  03-829 Warszawa

 • Województwo

  mazowieckie

 • Numer postępowania

  450000/271/4/2019-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  45.40.00.00-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych,
  45.11.13.00-1 Roboty rozbiórkowe,
  45.22.35.00-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego,
  45.26.25.00-6 Roboty murarskie i murowe,
  45.26.11.00-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych,
  45.26.12.10-9 Wykonywanie pokryć dachowych,
  45.26.13.20-3 Kładzenie rynien,
  45.32.00.00-6 Roboty izolacyjne,
  45.40.00.00-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych,
  45.22.31.00-7 Montaż konstrukcji metalowych,
  45.42.11.00-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów.

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Wykonawcy mogą składać oferty osobiście w siedzibie Zamawiającego - ul. Podskarbińska 25, w Kancelarii, pok. 18 lub przesłać na adres Zamawiającego:
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  II Oddział w Warszawie
  03-829 Warszawa, ul. Podskarbińska 25
  Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych, pok. 422

 • Termin składania ofert

  29 maja 2019  10:30

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP.

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  29 maja 2019  13:49

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  14 czerwca 2019  07:02