Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  14 maja 2019  09:08

 • Kategoria zakupowa

  Roboty budowlane, roboty instalacyjne i usługi projektowania

 • Tytuł postępowania

  Wykonanie zadania pn.
  „Remont sanitariatów i instalacji wod.-kan. w budynku I/ZUS w Limanowej ul. Józefa Marka 21”

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Nowym Sączu

 • Adres zamawiającego

  ul. Sienkiewicza 77, 33-300 Nowy Sącz

 • Województwo

  małopolskie

 • Numer postępowania

  220000/271/2/2019-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  CPV 45.00.00.00-7 - Roboty budowlane
  CPV 45.31.12.00-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
  CPV 45.33.20.00-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
  CPV 45.45.30.00-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  ZUS O/Nowy Sącz ul. Sienkiewicza 77, 33-300 Nowy Sącz - pok. nr 114

 • Termin składania ofert

  31 maja 2019  11:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Nie dotyczy

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Nie dotyczy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  03 czerwca 2019  09:19