Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  14 maja 2019  12:16

 • Kategoria zakupowa

  Roboty budowlane, roboty instalacyjne i usługi projektowania

 • Tytuł postępowania

  Remont pomieszczeń biurowych, holi, korytarzy w budynku przy ul. Zamenhofa 2, siedziba I Oddziału ZUS w Łodzi.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS I Oddział w Łodzi

 • Adres zamawiającego

  90-431 Łódź
  ul. Zamenhofa 2

 • Województwo

  łódzkie

 • Numer postępowania

  210000/271/3/2019-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  Główny kod:
  45000000-7
  Dodatkowe kody:
  45432100-5
  45421131-1
  45453000-7
  45442100-8
  45310000-3
  45350000-5
  45111300-1
  45450000-6
  45331200-8

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  ZUS I Oddział w Łodzi
  ul. Zamenhofa 2, 90-431 Łódź, parter, stanowisko - dziennik podawczy

 • Termin składania ofert

  31 maja 2019  12:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Zamawiający nie przewiduje zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 uPzp.

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

 • Dodatkowe informacje

  Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:
  Pani Ewa Adamczyk, tel. 42 638 29 65,
  Pani Elżbieta Kubiak, tel. 42 638 27 40,
  adres e-mail: Zamowienia_Lodz1@zus.pl,
  faks 42 637 52 91.
  Miejsce i termin otwarcia ofert:
  ZUS I Oddział w Łodzi
  ul. Zamenhofa 2, 90-431 Łódź, piętro XI, pok. 1112B
  dnia 31.05.2019 r. o godz. 13:30.

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  20 maja 2019  08:44

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  03 czerwca 2019  08:25

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  03 lipca 2019  12:42