Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  7 czerwca 2019  14:41

 • Kategoria zakupowa

  Roboty budowlane, roboty instalacyjne i usługi projektowania

 • Tytuł postępowania

  Wykonanie modernizacji systemów CCTV i SSWiN w Inspektoratach ZUS w Brodnicy, Grudziądzu, Lipnie, i Włocławku

 • Nazwa zamawiającego

  ODDZIAŁ W TORUNIU

 • Adres zamawiającego

  ul. Mickiewicza 33-39
  87-100 Toruń

 • Województwo

  kujawsko-pomorskie

 • Numer postępowania

  560000/271/03/2019/ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
  45312200-9 - Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych
  51312000-2 - Usługi instalowania urządzeń telewizyjnych

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Toruniu przy ul. Mickiewicza 33-39 w pokoju nr 102A (piętro I) do dnia 24-06-2019 r. do godz. 11:00.

 • Termin składania ofert

  24 czerwca 2019  11:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7.

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  18 czerwca 2019  14:43

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  26 czerwca 2019  14:21

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  04 lipca 2019  14:46

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  29 lipca 2019  13:58