Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  7 czerwca 2019  13:12

 • Kategoria zakupowa

  Roboty budowlane, roboty instalacyjne i usługi projektowania

 • Tytuł postępowania

  Remont pionu sanitarnego w budynku nr 2 w siedzibie I Oddziału ZUS w Warszawie, ul. Senatorska 6/8

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS I Oddział w Warszawie

 • Adres zamawiającego

  00-917 Warszawa, ul. Senatorska 6/8

 • Województwo

  mazowieckie

 • Numer postępowania

  440000/271/3/2019-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  45430000- 0 – Pokrywanie podłóg i ścian,
  45400000- 1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych,
  45431000- 7 – Kładzenie płytek,
  45431200- 9 – Kładzenie glazury,
  45432100- 5 – Kładzenie i wykładanie podłóg,
  45310000- 3 – Roboty instalacyjne elektryczne,
  45330000- 9 – Roboty instalacyjne wodno- kanalizacyjne i sanitarne,
  45331100- 7 – Instalacje centralnego ogrzewania,
  45442100- 8 – Roboty malarskie,
  45421100- 5 – Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów,
  45331200- 8 – Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
  45262500- 6 – Roboty murarskie i murowe,
  45410000- 4 – Tynkowanie

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie,
  Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych, pokój 14
  ul. Senatorska 6/8, 00-917 Warszawa

 • Termin składania ofert

  25 czerwca 2019  11:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp.

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Nie dotyczy

 • Dodatkowe informacje

  Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
  W sprawach formalnych:
  Olga Górska, tel. 22 538-22-45, e-mail: ZAP_Warszawa1@zus.pl
  Dorota Pniewska, tel. 22 538-20-78, e-mail: ZAP_Warszawa1@zus.pl
  W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:
  Zbigniew Wójcik, tel. 22 538-26-59, zbigniew.wojcik@zus.pl
  od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 15.00.

  Elżbieta Lesiak, tel. 22 538-26-68, elzbieta.lesiak@zus.pl
  od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 15.00.

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  26 czerwca 2019  14:08

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  14 sierpnia 2019  10:50

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  11 września 2019  15:19