Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  11 lipca 2019  10:40

 • Kategoria zakupowa

  Usługi sprzątania, wywozu nieczystości stałych w tym ścieków

 • Tytuł postępowania

  Kompleksowe utrzymanie czystości w Oddziale ZUS w Chrzanowie oraz Inspektoratach ZUS w Olkuszu, Oświęcimiu, Wadowicach i Suchej Beskidzkiej.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Chrzanowie

 • Adres zamawiającego

  ul. Oświęcimska 14, 32-500 Chrzanów

 • Województwo

  małopolskie

 • Numer postępowania

  070000/271/3/2019-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  90910000
  90911200
  90919200
  90911300
  90610000
  90914000

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  https://epuap.gov.pl/wps/myportal/

 • Termin składania ofert

  30 lipca 2019  09:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  nie dotyczy

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  nie dotyczy

 • Dodatkowe informacje

  Identyfikator postępowania na miniPortalu edf7f927-f6cf-4724-ae69-0fae4e98f7d5
  Ogłoszenie o postępowaniu zostało opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 11.07.2019 r. numer 2019/S 132-324278.

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  16 lipca 2019  08:45

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  17 lipca 2019  08:45

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  23 lipca 2019  11:25

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  23 lipca 2019  14:30

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  30 lipca 2019  14:25

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  11 października 2019  07:25

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  31 października 2019  11:50