Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  12 lipca 2019  12:00

 • Kategoria zakupowa

  Dostawy samochodów, maszyn i urządzeń

 • Tytuł postępowania

  Zakup i dostawa dwóch samochodów osobowo-ciężarowych (5+1) dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Poznaniu

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS I Oddział w Poznaniu

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  I Oddział w Poznaniu
  ul. Dąbrowskiego 12
  60-908 Poznań

 • Województwo

  wielkopolskie

 • Numer postępowania

  290000/271/5/2019-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  34100000-8 Pojazdy silnikowe

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  I Oddział w Poznaniu
  ul. Dąbrowskiego 12
  60-908 Poznań
  Sekretariat pok. 353 w budynku A (III piętro)

 • Termin składania ofert

  19 lipca 2019  11:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Nie dotyczy

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Nie dotyczy

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  16 lipca 2019  11:30

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  17 lipca 2019  11:30

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  19 lipca 2019  14:05

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  25 lipca 2019  14:45