Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  2 stycznia 2020  13:11

 • Kategoria zakupowa

  Usługi sprzątania, wywozu nieczystości stałych w tym ścieków

 • Tytuł postępowania

  USŁUGI SPRZĄTANIA W III ODDZIALE ZUS W WARSZAWIE

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS III Oddział w Warszawie

 • Adres zamawiającego

  ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa

 • Województwo

  mazowieckie

 • Numer postępowania

  550000/271/2/2019-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  90910000 – 9 usługi sprzątania
  90911200 – 8 usługi sprzątania budynków
  90919200 – 4 usługi sprzątania biur
  90610000 – 6 usługi sprzątania i zamiatania ulic
  90620000 – 9 usługi odśnieżania
  90630000 – 2 usługi usuwania oblodzeń
  90911300 – 9 usługi czyszczenia okien
  90914000 – 7 usługi sprzątania parkingów
  98312000 – 3 usługi czyszczenia wyrobów włókienniczych
  77310000 – 6 usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
  77314100 – 5 usługi w zakresie trawników

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami w tym JEDZ za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu
  https://epuap.gov.pl/wps/myportal

 • Termin składania ofert

  24 stycznia 2020  10:30

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów

 • Dodatkowe informacje

  1. Identyfikator postępowania - 5a4d04ed-d4ea-4148-b81b-93a2d544385f
  2. Klucz publiczny zamieszczony jest wraz z SIWZ.
  3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania plików przekazywanych przy użyciu ePUAP oraz miniPortalu:
  1) specyfikacja połączenia – Formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,
  2) format danych oraz kodowanie miniPortal – Formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,
  3) oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal – wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy,
  4) integracja z systemem ePUAP jest wykonana z wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane poświadczenia" jest zawarta informacja o dacie przekazania.
  4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
  5. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na ePUAP.

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  10 stycznia 2020  07:56

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  16 stycznia 2020  11:36

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  22 stycznia 2020  12:57

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  22 stycznia 2020  14:10
 • Zmiana dotyczy

  Termin składania ofert

 • Treść zmiany

  Termin składania ofert
  było: 24.01.2020 r., godz. 10:30
  jest: 30.01.2020 r., godz. 10:30

  Termin otwarcia ofert
  było: 24.01.2020 r., godz. 12:00
  jest: 30.01.2020 r., godz. 13:30

 • Szczegóły zmiany

 • Termin składania ofert

  30 stycznia 2020  10:30

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  31 stycznia 2020  13:22

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  13 marca 2020  10:08

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  31 marca 2020  10:22