Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  13 stycznia 2020  11:54

 • Kategoria zakupowa

  Dostawy mebli

 • Tytuł postępowania

  Modernizacja Sali Obsługi Klienta oraz gabinetów lekarskich w Inspektoracie ZUS w Ciechanowie – pierwsze wyposażenie - meble

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Płocku

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Płocku
  09-402 Płock, al. Jachowicza 1

 • Województwo

  mazowieckie

 • Numer postępowania

  280000/271/1/2020-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  39130000-2 Meble biurowe,
  39134000-0 Meble komputerowe
  39151300-8 Meble modułowe
  39112000-0 Krzesła
  39113100-8 Fotele

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku, al. Jachowicza 1, I piętro, pokój 211 – Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych – w terminie do dnia 03.02.2020 r. do godz. 12:00.

 • Termin składania ofert

  3 lutego 2020  12:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Zamawiający nie przewiduje

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Zamawiający nie ustanawia

 • Dodatkowe informacje

  1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.02.2020 r. o godz. 13:00 w siedzibie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku, al. Jachowicza 1, I piętro, sala konferencyjna.
  2. Osoba wyznaczona do porozumiewania się z Wykonawcami w dni robocze dla Zamawiającego w godzinach od 7:00 do 15:00:
  1)w zakresie proceduralnym – Paulina Bagińska
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku
  al. Jachowicza 1, 09-402 Płock
  e-mail: ZAP_Plock@zus.pl
  tel. (24) 262-52-71 wew. 2505.
  2)w zakresie opisu przedmiotu zamówienia – Tomasz Świątkowski
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku
  al. Jachowicza 1, 09-402 Płock
  tel. (24) 262-52-71 wew. 2415.

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  17 stycznia 2020  13:09

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  28 stycznia 2020  08:48

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  03 lutego 2020  14:46

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  24 lutego 2020  15:07

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  09 marca 2020  11:54