Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  12 lutego 2020  10:09

 • Kategoria zakupowa

  Usługi sprzątania, wywozu nieczystości stałych w tym ścieków

 • Tytuł postępowania

  Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach i na terenach zewnętrznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu i w podległych jednostkach organizacyjnych oraz pielęgnacja terenów zielonych.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Opolu

 • Adres zamawiającego

  ul. Wrocławska 24
  45-701 Opole

 • Województwo

  opolskie

 • Numer postępowania

  240000/271/16/2019-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  90911200-8 - Usługi sprzątania budynków,
  90620000-9 - Usługi odśnieżania,
  77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych,
  90919200-4 - Usługi sprzątania biur,
  90914000-7 - Usługi sprzątania parkingów,
  98310000-9 - Usługi prania i czyszczenia na sucho,
  90916000-1 - Usługi czyszczenia sprzętu telefonicznego,
  90911100-7 - Usługi sprzątania miejsc noclegowych,
  90919100-3 - Usługi czyszczenia urządzeń biurowych,
  90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic,
  90921000-9 - Usługi dezynfekcji i dezynsekcji budynków

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami w tym JEDZ za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
  http://epuap.gov.pl/wps/myportal

 • Termin składania ofert

  25 lutego 2020  10:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 uPzp

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

 • Dodatkowe informacje

  Identyfikator postępowania na miniPortalu: 9f445ad1-c113-4967-871b-486d9187621e
  Ogłoszenie o postępowaniu zostało opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 12.02.2020 r. numer 2020/S 030-069937
  Klucz publiczny zamieszczony jest wraz z SIWZ.

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  17 lutego 2020  12:43

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  18 lutego 2020  13:26

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  25 lutego 2020  13:57