Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  12 lutego 2020  12:02

 • Kategoria zakupowa

  Usługi sprzątania, wywozu nieczystości stałych w tym ścieków

 • Tytuł postępowania

  Świadczenie usług w zakresie kompleksowego sprzątania obiektów oraz terenów zewnętrznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w Sosnowcu oraz podległych Inspektoratów

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Sosnowcu

 • Adres zamawiającego

  ul. Partyzantów 1
  41-200 Sosnowiec

 • Województwo

  śląskie

 • Numer postępowania

  380000/271/04/2019 – ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  90911200-8 usługi sprzątania budynków;
  90919200-4 usługi sprzątania biur;
  90911300-9 usługi czyszczenia okien;
  90914000-7 usługi sprzątania parkingów;
  90610000-6 usługi sprzątania i zamiatania ulic;
  90620000-9 usługi odśnieżania;
  90630000-2 usługi usuwania oblodzeń;
  77211500-7 usługi pielęgnacji drzew;
  77310000-6 usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
  77314100-5 usługi w zakresie trawników;
  98310000-9 usługi prania i czyszczenia.

 • Miejsce składania ofert

  Wykonawca składa ofertę wyłącznie za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

 • Termin składania ofert

  27 lutego 2020  10:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP.

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Zamawiający nie przewiduje zamiaru ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

 • Dodatkowe informacje

  W dniu 12.02.2020 r. zostało przesłane ogłoszenie w celu jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Przetarg nieograniczony - Publikacja SIWZ

 • Data publikacji ogłoszenia
  17 lutego 2020  08:46

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  20 lutego 2020  07:52

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  21 lutego 2020  08:58