Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  12 lutego 2020  14:26

 • Kategoria zakupowa

  Dostawy inne

 • Tytuł postępowania

  Zakup dwóch samochodów osobowych dla Oddziału ZUS w Szczecinie, w podziale na części: Część 1 - samochód osobowy, Część 2 - samochód osobowy typu „BUS 8+1”

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Szczecinie

 • Adres zamawiającego

  ul. Matejki 22, 70-530 Szczecin

 • Numer postępowania

  271/PN/D/3/ZAP/2020

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  34110000-1 samochody osobowe

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Ofertę należy złożyć w kancelarii w siedzibie Zamawiającego w Szczecinie, ul. Jana Matejki 22, piętro I lub w pok. 230, piętro III.

 • Termin składania ofert

  21 lutego 2020  13:30

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  nie dotyczy

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  nie dotyczy

 • Dodatkowe informacje

  Otwarcie ofert 21.02.2020 godz. 14.00 w pok. 230 III piętro.

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  18 lutego 2020  13:02

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  25 lutego 2020  09:29