Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  13 lutego 2020  06:55

 • Kategoria zakupowa

  Roboty budowlane, roboty instalacyjne i usługi projektowania

 • Tytuł postępowania

  Wykonanie robót budowlanych pn. „Termomodernizacja budynku I/ZUS w Nowym Targu przy ul. Królowej Jadwigi 10”

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Nowym Sączu

 • Adres zamawiającego

  33-300 Nowy Sącz, ul. Sienkiewicza 77

 • Województwo

  małopolskie

 • Numer postępowania

  220000/271/1/2020-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  45321000-3
  45331100-7
  45421132-8
  45261210-9

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Nowym Sączu
  ul. Sienkiewicza 77
  Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych

 • Termin składania ofert

  20 marca 2020  11:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Nie dotyczy

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Nie dotyczy

 • Dodatkowe informacje

  Nie dotyczy

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  14 lutego 2020  08:48

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  14 lutego 2020  08:52