Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  13 lutego 2020  15:00

 • Kategoria zakupowa

  Usługi sprzątania, wywozu nieczystości stałych w tym ścieków

 • Tytuł postępowania

  Wywóz nieczystości stałych z Inspektoratów ZUS w Legionowie, Otwocku i Wołominie

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS II Oddział w Warszawie

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie
  ul. Podskarbińska 25
  03-829 Warszawa

 • Województwo

  mazowieckie

 • Numer postępowania

  450000/271/2/2020-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  90 51 10 00 – 2 usługi wywozu odpadów

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  II Oddział w Warszawie
  ul. Podskarbińska 25
  03-829 Warszawa

 • Termin składania ofert

  25 lutego 2020  10:30

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Nie przewiduje się udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Nie dotyczy

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  21 lutego 2020  12:15

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  25 lutego 2020  15:13

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  17 marca 2020  08:50

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  07 kwietnia 2020  08:50