Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  24 marca 2020  15:00

 • Kategoria zakupowa

  Dostawy mebli

 • Tytuł postępowania

  Dostawa i montaż mebli biurowych i kuchennych oraz krzeseł obrotowych do terenowych jednostek organizacyjnych Oddziału ZUS we Wrocławiu. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa zadania:
  Zadanie nr 1 - meble biurowe i kuchenne.
  Zadanie nr 2 - krzesła obrotowe.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział we Wrocławiu

 • Adres zamawiającego

  ul. B. Pretficza 11
  50-930 Wrocław

 • Województwo

  dolnośląskie

 • Numer postępowania

  470000/271/4/2020-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  Zadanie nr 1: 39130000-2 Meble biurowe
  39132100-7 Szafy na akta
  39121000-6 Biurka i stoły
  39141000-2 Meble i wyposażenie kuchni
  Zadania nr 2: 39112000-0 Krzesła
  39113000-7 Różne siedziska i krzesła

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  osobiście: w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu, ul. Pretficza 11, stanowisko Informacja ogólna - dziennik podawczy przed wejściem do Sali Obsługi Klientów nr 60 (wejście „C” od ul. Pretficza),
  w godz. 8.00 – 15.00

  lub przesłać na adres:
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział we Wrocławiu,
  Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych, pok. 435
  ul. Pretficza 11, 50-930 Wrocław.

  UWAGA!!!!
  W związku z obecną sytuacją związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19 oraz przyjętymi u Zamawiającego środkami, m.in. 3-dniową kwarantanną na wpływające dokumenty (dokumenty będą obsługiwane przez kancelarię dopiero po upływie 3 dni od ich złożenia) uprzejmie prosimy o odpowiednio wcześniejsze składanie ofert (na co najmniej pełne 3 dni przed wyznaczonym terminem).

 • Termin składania ofert

  10 kwietnia 2020  12:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 uPzp.

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Zamawiający nie przewiduje ustanawiania dynamicznego systemu zakupów.