Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  26 czerwca 2020  12:05

 • Kategoria zakupowa

  Usługi sprzątania, wywozu nieczystości stałych w tym ścieków

 • Tytuł postępowania

  Kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach oraz na terenach zewnętrznych
  Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Jaśle

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Jaśle

 • Adres zamawiającego

  ul. Rynek 18b
  38-200 Jasło

 • Województwo

  podkarpackie

 • Numer postępowania

  130000/271/2/2020-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  90911200-8 - usługi sprzątania budynków
  90919200-4 - usługi sprzątania biur
  90911300-9 - usługi czyszczenia okien
  98310000-9 – usługa prania i czyszczenia na sucho
  90610000-6 - usługi sprzątania i zamiatania ulic
  90620000-9 - usługi odśnieżania
  90630000-2 - usługi usuwania oblodzeń
  77310000-6 - usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty/wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
  https://epuap.gov.pl/wps/my/portal/

 • Termin składania ofert

  30 lipca 2020  09:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

 • Dodatkowe informacje

  Identyfikator postępowania: 658fa940-a6e4-4c17-8b03-20f6119f770b
  Klucz publiczny zamieszczony jest wraz z SIWZ.