Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  3 lipca 2020  13:28

 • Kategoria zakupowa

  Roboty budowlane, roboty instalacyjne i usługi projektowania

 • Tytuł postępowania

  Remont okresowy w Inspektoracie ZUS w Ciechanowie

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Płocku

 • Adres zamawiającego

  Al. Jachowicza 1
  09-402 Płock

 • Województwo

  mazowieckie

 • Numer postępowania

  280000/271/10/2020-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  45000000-7 Roboty budowlane
  45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku, al. Jachowicza 1, I piętro, pokój 211 – Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych

 • Termin składania ofert

  21 lipca 2020  09:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Zamawiający nie przewiduje

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Zamawiający nie przewiduje

 • Dodatkowe informacje  I. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.07.2020 r. o godz. 14:00 w siedzibie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku, al. Jachowicza 1, I piętro, sala konferencyjna.
  II. Osoba wyznaczona do porozumiewania się z Wykonawcami w dni robocze dla Zamawiającego w godzinach od 7:00 do 15:00:
  w zakresie proceduralnym: Marta Pomierna
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku
  al. Jachowicza 1, 09-402 Płock
  Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych
  e-mail: ZAP_Plock@zus.pl
  tel. (24) 262-52-71 wew. 25-05
  w zakresie opisu przedmiotu zamówienia: Sławomir Kardaś
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku
  al. Jachowicza 1, 09-402 Płock
  Referat Nieruchomości
  tel. (24) 262-52-71 wew. 23-06

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  21 lipca 2020  07:19

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  23 lipca 2020  10:41