Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  7 lipca 2020  13:17

 • Kategoria zakupowa

  Roboty budowlane, roboty instalacyjne i usługi projektowania

 • Tytuł postępowania

  Adaptacja pomieszczeń na salę szkoleniową - I/Kraków Łagiewniki

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Krakowie

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Krakowie
  ul. Pędzichów 27
  31-080 Kraków

 • Województwo

  małopolskie

 • Numer postępowania

  180000/271/5/2020-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę;
  45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych;
  45262300-4 Betonowanie;
  45223800-4 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji;
  45223200-8 Roboty konstrukcyjne;
  45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach;
  45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne;
  45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne;
  45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu;
  45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych;
  39100000-3 Meble;
  39110000-6 Siedziska, krzesła i produkty z nimi związane i ich części;
  39131000-9 Meble biurowe;
  39136000-4 Wieszaki na odzież;
  32320000-2 Sprzęt telewizyjny i audiowizualny;
  45223821-7 Elementy gotowe.

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Wykonawcy mogą składać oferty osobiście w siedzibie Zamawiającego w Krakowie
  ul. Pędzichów 27, dziennik podawczy - Sala Obsługi Klientów,

  lub przesłać na adres Zamawiającego:
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Krakowie
  30-080 Kraków, ul. Pędzichów 27
  Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych

 • Termin składania ofert

  24 lipca 2020  11:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  nie dotyczy

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  nie dotyczy

 • Dodatkowe informacje

  Zamówienie zostało podzielone na dwie części i obejmuje:

  1) Część I: Wykonanie robót remontowo budowlanych polegających na dostosowaniu pomieszczeń 53 i 55 do potrzeb sali szkoleniowej;

  2) Część II: Zakup, dostawa i montaż mebli oraz sprzętu audiowizualnego

  Zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty wadium w zakresie części I zamówienia w wysokości:
  - 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  10 lipca 2020  09:00

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  13 lipca 2020  14:02

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  17 lipca 2020  10:16

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  21 lipca 2020  10:12

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  24 lipca 2020  13:03

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  30 lipca 2020  09:26

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  04 sierpnia 2020  10:45