Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  30 lipca 2020  14:04

 • Kategoria zakupowa

  Dostawy samochodów, maszyn i urządzeń

 • Tytuł postępowania

  Zakup samochodów dla Oddziału ZUS w Słupsku

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Słupsku

 • Adres zamawiającego

  Plac Zwycięstwa 8 , 76-200 Słupsk

 • Województwo

  pomorskie

 • Numer postępowania

  370000/271/3/2020-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  CZĘŚĆ I zamówienia - 34 13 60 00-9 – samochody półciężarowe

  CZĘŚĆ II zamówienia - 34 11 52 00-8 – pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ZUS Oddział w Słupsku, Plac Zwycięstwa 8,
  76-200 Słupsk, Dziennik Podawczy (parter budynku, segm. I), w terminie do dnia 10.08.2020 r.
  do godz. 08:00.

  Ofertę składaną za pośrednictwem np. operatora pocztowego lub poczty kurierskiej należy przygotować w sposób określony jak w ust. 1 i przesłać w zewnętrznym opakowaniu zaadresowanym jak wyżej.

  Ze względu na trwający stan epidemiczny Zamawiający informuje, że w przypadku wyboru tej formy składania oferty, oferta zostanie poddana obowiązkowej „kwarantannie” przez 1 dzień kalendarzowy, wobec czego należy złożyć ofertę w terminie umożliwiającym poddanie jej kwarantannie przed otwarciem.

 • Termin składania ofert

  10 sierpnia 2020  08:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7.

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

 • Dodatkowe informacje

  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.08.2020 r. o godz. 13:00 w siedzibie Zamawiającego ZUS Oddział w Słupsku, Plac Zwycięstwa 8, 76-200 Słupsk, pok. 106, segm. I, piętro I - Sala konferencyjna.

  Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami zostaje wyznaczona:
  Justyna Malinowska – Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych – tel. 59 84 19 406
  w godz. 8:00 do 14:00 w dni robocze z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.