Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  30 lipca 2020  15:01

 • Kategoria zakupowa

  Dostawy samochodów, maszyn i urządzeń

 • Tytuł postępowania

  Zakup i dostawa samochodu osobowego oraz samochodu osobowo-ciężarowego 2+1 dla I Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS I Oddział w Warszawie

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie, ul. Senatorska 6/8, 00-917 Warszawa

 • Województwo

  mazowieckie

 • Numer postępowania

  440000/271/4/2020-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  34110000-1 Samochody osobowe
  34136100-0 Lekkie samochody półciężarowe

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Ofertę należy złożyć w siedzibie I Oddziału ZUS w Warszawie, ul. Senatorska 6/8 w Wieloosobowym Stanowisku Zamówień Publicznych pok. 328

 • Termin składania ofert

  18 sierpnia 2020  10:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Zamawiający nie przewiduje.

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Zamawiający nie przewiduje.

 • Dodatkowe informacje

  *UWAGA! ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ EPIDEMICZNĄ W KRAJU OFERTA ORAZ INNE DOKUMENTY SKŁADANE W FORMIE PISEMNEJ ZOSTANĄ PODDANE OBOWIĄZKOWEJ „KWARANTANNIE” PRZEZ 1 DZIEŃ, WOBEC CZEGO NALEŻY ZŁOŻYĆ OFERTĘ ORAZ INNE DOKUMENTY W TERMINIE UMOŻLIWIAJĄCYM PODDANIE ICH KWARANTANNIE PRZED OTWARCIEM).