Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  31 lipca 2020  12:49

 • Kategoria zakupowa

  Dostawy inne

 • Tytuł postępowania

  Zakup samochodów na potrzeby Oddziału ZUS w Płocku

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Płocku

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Płocku
  09-402 Płock, al. Jachowicza 1

 • Województwo

  mazowieckie

 • Numer postępowania

  280000/271/12/2020-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  -34110000-1 Samochody osobowe,
  -34136000-6 Samochody osobowo - ciężarowe

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku, al. Jachowicza 1, I piętro, lub pokój 211 – Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych – w terminie do dnia 20.08. 2020 r. do godz. 9:00.

 • Termin składania ofert

  20 sierpnia 2020  09:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Nie dotyczy

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Nie dotyczy

 • Dodatkowe informacje

  1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.08.2020 r. o godz. 13: 00 w siedzibie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku, al. Jachowicza 1, I piętro, sala konferencyjna.
  2. Osoba wyznaczona do porozumiewania się z Wykonawcami w dni robocze dla Zamawiającego w godzinach od 7:00 do 15:00:
  1)w zakresie proceduralnym – Paulina Bagińska
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku
  al. Jachowicza 1, 09-402 Płock
  e-mail: ZAP_Plock@zus.pl
  tel. (24) 262-52-71 wew. 2505.
  2)w zakresie opisu przedmiotu zamówienia – Sławomir Kardaś
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku
  al. Jachowicza 1, 09-402 Płock
  tel. (24) 262-52-71 wew. 2306.