Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  16 października 2020  09:08

 • Kategoria zakupowa

  Usługi serwisu, konserwacji maszyn, urządzeń i instalacji

 • Tytuł postępowania

  Świadczenie usług serwisowych urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjno-klimatyzacyjnych
  w wybranych obiektach ZUS Oddział w Szczecinie i podległych jednostkach terenowych

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Szczecinie

 • Adres zamawiającego

  ul. Matejki 22,
  70-530 Szczecin

 • Województwo

  zachodniopomorskie

 • Numer postępowania

  271/PN/U/9/ZAP/2020

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  39717000-1 Wentylatory i urządzenia klimatyzacyjne
  50730000-1 Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Ofertę należy przesłać lub złożyć na adres zamawiającego:
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Szczecinie
  Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych
  ul. Jana Matejki 22, 70-530 Szczecin

 • Termin składania ofert

  28 października 2020  11:30

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  nie dotyczy

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  nie dotyczy

 • Dodatkowe informacje

  Ofertę można złożyć w następujących formach:
   osobiście,
   za pośrednictwem Poczty Polskiej,
   za pośrednictwem posłańca/kuriera.

  Zamawiający informuje, że nie należy składać ofert w inny sposób niż wskazany powyżej.
  Zamawiający nie będzie ponosić odpowiedzialności za terminowe złożenie oferty w inny sposób, w szczególności gdy zostanie złożona do urny na korespondencję znajdującej się przed wejściem do budynku na I piętrze.

  UWAGA !!
   w przypadku złożenia oferty osobiście należy skontaktować się telefonicznie z pracownikami Wieloosobowego Stanowiska Zamówień Publicznych pod nr tel. 91 459 65 77 lub 91 459 65 78. Pracownik zamówień publicznych odbierze ofertę osobiście na I piętrze przy wejściu do budynku i przekaże wykonawcy potwierdzenie złożenia oferty,
   oferty dostarczone przez Pocztę Polską poddane będą obowiązkowej 1-dniowej kwarantannie. W związku z tym zaleca się złożyć ofertę w terminie uwzględniającym poddanie jej kwarantannie przed dniem otwarcia.
   oferta składana osobiście oraz za pośrednictwem posłańców/kurierów nie podlega kwarantannie o której mowa powyżej.

  W przypadku przesłania oferty Pocztą/Kurierem zamawiający zaleca poinformowanie przez wykonawcę - drogą e-mail lub telefonicznie 91 459 65 77 lub 91 459 65 78 - o fakcie wysłania oferty do zamawiającego.

  Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.10.2020 r. o godz. 12.00 w siedzibie zamawiającego w Szczecinie, ul. Jana Matejki 22, piętro III, pok. 230.

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  21 października 2020  11:48