Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  16 października 2020  10:00

 • Kategoria zakupowa

  Usługi serwisu, konserwacji maszyn, urządzeń i instalacji

 • Tytuł postępowania

  Usługa serwisu pogwarancyjnego drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla Oddziału ZUS w Rybniku, Krakowie, Bielsko-Białej i Chrzanowie

 • Nazwa zamawiającego

  ODDZIAŁ W RYBNIKU

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rybniku
  ul. Reymonta 2
  44-200 Rybnik

 • Województwo

  śląskie

 • Numer postępowania

  340000/271/5/2020-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  Przedmiot zamówienia został określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV)
  50323000-5 Naprawa i konserwacja komputerowych urządzeń peryferyjnych

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami w tym JEDZ, za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na e-PUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
  link do e-PUAP - https://epuap.gov.pl/wps/myportal/

 • Termin składania ofert

  18 listopada 2020  10:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  nie dotyczy

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  nie dotyczy

 • Dodatkowe informacje

  identyfikator postępowania na miniPortalu 95b77c6e-e00a-4702-875d-16b433c15469

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  22 października 2020  11:17