Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  19 listopada 2020  11:56

 • Kategoria zakupowa

  Dostawy inne

 • Tytuł postępowania

  Dostawa środków ochrony osobistej na potrzeby pracowników Oddziału ZUS w Krakowie

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Krakowie

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Krakowie
  ul. Pędzichów 27
  31-080 Kraków

 • Województwo

  małopolskie

 • Numer postępowania

  180000/271/11/2020-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  33141000-0 jednorazowe niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne,
  18424300-0 rękawice jednorazowe

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Wykonawcy mogą składać oferty osobiście w siedzibie Zamawiającego w Krakowie
  ul. Pędzichów 27, dziennik podawczy - Sala Obsługi Klientów,

  lub przesłać na adres Zamawiającego:

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowie
  30-080 Kraków
  ul. Pędzichów 27
  Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych

 • Termin składania ofert

  26 listopada 2020  11:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  nie dotyczy

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  nie dotyczy

 • Dodatkowe informacje

  Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w rozumieniu art. 36 ust. 2 pkt. 1) ustawy Pzp.

  Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę wg wyboru na jedną, dwie lub na trzy części zamówienia objęte niniejszym postępowaniem.

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  20 listopada 2020  13:12

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  23 listopada 2020  11:54

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  26 listopada 2020  14:04