Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  19 listopada 2020  13:07

 • Kategoria zakupowa

  Roboty budowlane, roboty instalacyjne i usługi projektowania

 • Tytuł postępowania

  Przebudowa podjazdu dla niepełnosprawnych w Inspektoracie ZUS w Jeleniej Górze.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Wałbrzychu

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Wałbrzychu
  ul. Kasztanowa 1
  58-390 Wałbrzych

 • Województwo

  dolnośląskie

 • Numer postępowania

  430000/271/7/2020-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  45110000-1 – Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne,
  45111300-1 – Roboty rozbiórkowe.
  45223000-6 – Roboty budowlane w zakresie konstrukcji.
  45223100-7 – Montaż konstrukcji metalowych.
  45233161-5 – Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych.
  45233253-7 – Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych.
  45233260-9 – Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych.
  45233340-4 – Fundamentowanie ścieżek ruchu pieszego.
  45262300-4 – Betonowanie.
  45262310-7 – Zbrojenie.
  45320000-6 – Roboty izolacyjne.
  45442100-8 – Roboty malarskie.

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Ofertę należy:
  - złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego: 58-390 Wałbrzychu, ul. Kasztanowa 1,
  Sala Obsługi Klientów – Stanowisko - Informacja ogólna dziennik podawczy (parter) w godz. 8:00 – 15:00.
  - lub przesłać na adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Wałbrzychu,
  Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych, pokój nr 201,
  58-390 Wałbrzych, ul. Kasztanowa 1.

 • Termin składania ofert

  8 grudnia 2020  10:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7.

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Zamawiający nie przewiduje możliwości ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

 • Dodatkowe informacje

  UWAGA
  W związku z obecną sytuacją związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19 oraz przyjętymi u Zamawiającego środkami, m.in. 1-dniową kwarantanną na wpływające dokumenty (dokumenty będą obsługiwane przez kancelarię dopiero po upływie 1 dnia od ich złożenia) uprzejmie prosimy o odpowiednio wcześniejsze składanie ofert (na co najmniej pełny 1 dzień przed wyznaczonym terminem składania ofert, tj. do 07.12.2020 r.).
  Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
  1. W sprawach przedmiotu zamówienia:
  Dariusz Pawiłowski, tel. 74 64-97-225
  od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00 – 14.00.
  2. W sprawach dotyczących procedury oraz specyfikacji istotnych warunków
  zamówienia:
  Bogusław Chlipała , tel. 74 64-97-254,
  Marta Onak, tel. 74 64-97-105,
  e-mail: zap_walbrzych@zus.pl,
  od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00 – 14.00.

  Otwarcie ofert nastąpi 08.12.2010 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego w Wałbrzychu, ul. Kasztanowa 1 w pok. nr 236 (II piętro).