Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  20 listopada 2020  14:46

 • Kategoria zakupowa

  Roboty budowlane, roboty instalacyjne i usługi projektowania

 • Tytuł postępowania

  Roboty budowlane pn.: Poprawa izolacyjności ścian piwnic – I/ZUS Chojnice, ul. Łużycka 20, 89-620 Chojnice

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Słupsku

 • Adres zamawiającego

  ZUS Oddział w Słupsku
  Plac Zwycięstwa 8
  76-200 Słupsk

 • Województwo

  pomorskie

 • Numer postępowania

  370000/271/4/2020 – ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  Przedmiot zamówienia jest określony we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych CPV Kodami:
  45111300-1 roboty rozbiórkowe
  45111200-0 roboty ziemne
  45262310-7 roboty zbrojarskie
  45262300-4 roboty betonowe
  45262500-6 roboty murowe
  44221000-5 montaż stolarki budowlanej
  45410000-4 roboty tynkarskie
  45442110-8 roboty malarskie
  45320000-6 roboty izolacyjne
  45432100-5 roboty związane z posadzkami cementowymi
  45432110-8 roboty związane z wykończeniem posadzek
  45443000-4 bezspoinowe systemy ociepleniowe
  45233253- 7 wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
  45000000-7 montaż nawiewników higrosterowanych
  45317000-2 roboty dotyczące instalacji elektrycznej
  39152000-2 dostawa i montaż regałów jezdnych
  45262500-6 instalacja drenażowa

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Ofertę należy złożyć:
  1) osobiście w siedzibie Zamawiającego – ZUS O/Słupsk, Plac Zwycięstwa 8, 76-200 Słupsk.
  2) za pomocą posłańca lub operatora pocztowego na adres Zamawiającego: Zakład Ubezpieczeń Społecznych O/Słupsk, Plac Zwycięstwa 8, 76-200 Słupsk.

  UWAGA W przypadku złożenia oferty osobiście, w budynku Oddziału ZUS, Plac Zwycięstwa 8, 76-200 Słupsk, segm. V – należy zgłosić informację o osobistym składaniu oferty pracownikowi ochrony (wysoki budynek - segm. V, parter, wejście główne, portiernia) celem telefonicznego skontaktowania się z pracownikami Wieloosobowego Stanowiska Zamówień Publicznych pod nr wew. 406.

  Zamawiający zaleca złożenie oferty w siedzibie Zamawiającego z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, aby umożliwić przekazanie jej do kwarantanny przed upływem terminu na otwarcie ofert. Z uwagi na obowiązujący na terenie kraju stan epidemii, wprowadzony zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1845) w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, w okresie trwania stanu zagrożenia epidemicznego kwarantannie poddawana jest korespondencja wpływająca od operatora pocztowego do Zamawiającego w tym także oferty przetargowe. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie określonym w SIWZ) ponosi Wykonawca.

 • Termin składania ofert

  10 grudnia 2020  10:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7.

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

 • Dodatkowe informacje

  Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.12.2020 r. o godz. 10:30, w siedzibie Zamawiającego – Plac Zwycięstwa 8, 76-200 Słupsk, segm. II, sala 125, I piętro.

  Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
  1. Justyna Malinowska - Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych,
  stanowisko służbowe: Główny Specjalista
  2. Anna Wyskocka-Zawadzińska - Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych,
  stanowisko służbowe: Starszy Specjalista
  e-mail: zamówienia_publiczne_slupsk@zus.pl
  godziny pracy: od poniedziałku do piątku 8:00-15:00 w dni robocze z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.