Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  20 listopada 2020  09:43

 • Kategoria zakupowa

  Usługi sprzątania, wywozu nieczystości stałych w tym ścieków

 • Tytuł postępowania

  Świadczenie usług w zakresie kompleksowego sprzątania w obiektach Oddziału ZUS w Bielsku-Białej i podległych Inspektoratach w Cieszynie i Żywcu

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Bielsku-Białej

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Bielsku-Białej
  ul. Krasińskiego 34, 36
  43-350 Bielsko-Biała

 • Województwo

  śląskie

 • Numer postępowania

  020000/271/7/2020-ZAP-4

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  Przedmiot zamówienia jest określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) kodem:
  90 91 00 00 – 9 usługi sprzątania,
  90 91 12 00 – 8 usługi sprzątania budynków,
  90 91 13 00 – 9 usługi czyszczenia okien,
  90 91 40 00 – 7 usługi sprzątania parkingów,
  90 91 92 00 – 4 usługi sprzątania biur,
  90 61 20 00 – 0 usługi zamiatania ulic,
  90 62 00 00 – 9 usługi odśnieżania,
  90 63 00 00 – 2 usługi usuwania oblodzeni,
  77 31 00 00 – 6 usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych,
  77 31 40 00 – 4 usługi utrzymania gruntów,
  77 31 41 00 – 5 usługi w zakresie trawników.

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami w tym JEDZ za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Link do ePUAP - https://epuap.gov.pl/wps/portal.

 • Termin składania ofert

  8 grudnia 2020  09:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp.

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

 • Dodatkowe informacje

  Otwarcie ofert nastąpi w dniu upływu terminu składania ofert, tj. 08.12.2020 r. w siedzibie Zamawiającego w Bielsku-Białej, ul. Krasińskiego 34, piętro I, pok. 132, o godzinie 11:00.

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  02 grudnia 2020  12:55