Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  31 grudnia 2020  14:55

 • Kategoria zakupowa

  Roboty budowlane, roboty instalacyjne i usługi projektowania

 • Tytuł postępowania

  Modernizacja instalacji oświetleniowej na oprawy typu LED – ZUS O/Chorzów ul. Dąbrowskiego 45

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Chorzowie

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Chorzowie
  ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45
  41-500 CHORZÓW

 • Numer postępowania

  060000/271/3/2020-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  Przedmiot zamówienia jest określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) kodami:
  45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach;
  45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne;
  45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego;
  45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych.

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Chorzowie przy ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45, parter, INFORMACJA OGÓLNA – DZIENNIK PODAWCZY. W przypadku, gdy osoba składająca dokumenty chce otrzymać potwierdzenie złożenia oferty, zgłasza swoje przybycie u ochrony obiektu (parter, wejście główne) – pracownik wyznaczony przez Zamawiającego odbierze ofertę, wydając potwierdzenie jej złożenia.
  UWAGA! Zamawiający informuje, że z uwagi na obowiązywanie ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 ze zm.) oraz wprowadzone ograniczenia z powodu sytuacji epidemicznej w Polsce, oferta przesłana do Zamawiającego przez operatora pocztowego zostanie poddana obowiązkowej kwarantannie przez okres 1 dnia kalendarzowego. W związku z powyższym ofertę należy złożyć w terminie umożliwiającym poddanie jej kwarantannie przed otwarciem, tj. do 19 stycznia 2021 r.
  NIE NALEŻY SKŁADAĆ OFERT DO SKRZYNKI NA DOKUMENTY ZNAJDUJĄCEJ SIĘ PRZY WEJŚCIU GŁÓWNYM DO BUDYNKU.

 • Termin składania ofert

  21 stycznia 2021  10:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub 7 ustawy Pzp.

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Nie dotyczy

 • Dodatkowe informacje

  1. Otwarcie ofert nastąpi 21 stycznia 2021 r. w siedzibie Zamawiającego w Chorzowie przy ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45, piętro III, pokój nr 307, o godzinie 12:30.
  2. W przypadku wniesienia odwołania, Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu pocztą elektroniczną – wyłącznie na adres: zamowienia.publiczne_chorzow@zus.pl.

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  13 stycznia 2021  14:40

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  14 stycznia 2021  11:30

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  18 stycznia 2021  14:00

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  22 stycznia 2021  10:40