Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  15 maja 2019  13:49

 • Kategoria zakupowa

  Usługi serwisu, konserwacji maszyn, urządzeń i instalacji

 • Tytuł postępowania

  Serwis systemów sygnalizacji pożarowej oraz urządzeń przeciwpożarowych zlokalizowanych w budynkach Oddziału ZUS w Olsztynie i podległym mu Terenowych Jednostkach Organizacyjnych.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Olsztynie

 • Adres zamawiającego

  Plac Konsulatu Polskiego 4
  10-959 Olsztyn

 • Województwo

  warmińsko-mazurskie

 • Numer postępowania

  230000/273/09/2019-ZAPII

 • Treść zapytania publicznego/ofertowego

 • Dodatkowe informacje

  1. Ofertę należy złożyć w języku polskim:
  - za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Iwona.Maszkowska@zus.pl (wielkość wiadomości wraz z załącznikami nie powinna przekraczać 8 MB)
  lub
  - dostarczyć w formie pisemnej w zaklejonej kopercie na adres: Oddział ZUS w Olsztynie,
  ul. 1 Maja 10, 10-118 Olsztyn, Iwona Maszkowska, pok. 105 z dopiskiem „Oferta na serwis systemów sygnalizacji pożarowej oraz urządzeń przeciwpożarowych zlokalizowanych w budynkach Oddziału ZUS w Olsztynie i podległym mu Terenowych Jednostkach Organizacyjnych. Znak postępowania: 230000/273/09/2019-ZAPII. Nie otwierać przed dniem 24.05.2019 r. godziną 10:30”

  do 24.05.2019 r. do godziny 10:00

  2. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 24.05.2019 r. o godz. 10:30, w siedzibie Zamawiającego – Olsztyn, ul. 1 Maja 10, pok. 105.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  27 maja 2019  14:22

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  04 lipca 2019  10:11