Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  12 czerwca 2019  10:05

 • Kategoria zakupowa

  Usługi IT i telekomunikacyjne

 • Tytuł postępowania

  Odnowienie maksymalnie 221 certyfikatów kwalifikowanych na okres 2 lat oraz dostawa maksymalnie 68 zestawów kryptograficznych do Oddziałów ZUS w Białymstoku, Olsztynie i Siedlcach oraz podległych im Terenowych Jednostek Organizacyjnych.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Olsztynie

 • Adres zamawiającego

  Plac Konsulatu Polskiego 4
  10-959 Olsztyn

 • Województwo

  warmińsko-mazurskie

 • Numer postępowania

  230000/273/12/2019-ZAPII

 • Treść zapytania publicznego/ofertowego

 • Dodatkowe informacje

  1. Ofertę należy złożyć w języku polskim:
  - za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ZAP_Olsztyn@zus.pl (wielkość wiadomości wraz z załącznikami nie powinna przekraczać 8 MB)
  lub
  - dostarczyć w formie pisemnej w zaklejonej kopercie na adres: Oddział ZUS w Olsztynie,
  ul. 1 Maja 10, 10-118 Olsztyn, Iwona Maszkowska, pok. 105 z dopiskiem „Oferta na odnowienie maksymalnie 221 certyfikatów kwalifikowanych na okres 2 lat oraz dostawa maksymalnie 68 zestawów kryptograficznych do Oddziałów ZUS w Białymstoku, Olsztynie i Siedlcach oraz podległych im Terenowych Jednostek Organizacyjnych. Nie otwierać przed dniem 25.06.2019 r. godziną 10:15, Znak sprawy: 230000/273/12/2019-ZAPII”.

  - do 25.06.2019 r. do godziny 10:00

  2. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 25.06.2019 r. o godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego – Olsztyn, ul. 1 Maja 10, pok. 105.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  27 czerwca 2019  10:26