W związku z uruchomieniem w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Platformy zakupowej:

 • od dnia 6 kwietnia 2021 r. wszczynane przez ZUS zamówienia o wartości mniejszej niż kwota 130 000 zł netto oraz zapytania mające na celu rozeznanie rynku;
 • od dnia 12 kwietnia 2021 r. wszczynane przez ZUS postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł netto, a także Plany postępowań oraz ich aktualizacje

będą dostępne pod adresem: http://portal.smartpzp.pl/zus.

Platforma zakupowa jest dedykowanym narzędziem służącym do komunikacji elektronicznej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

Jednocześnie informujemy, iż postępowania wszczęte przed wskazanymi powyżej terminami prowadzone są na dotychczasowych zasadach.

Ogłoszenie o zamówieniu o wartosci od 1000 euro do 30000 euro (postępowanie/a wszczęte do dnia 15.02.2021 r.)

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  29 listopada 2019  14:30

 • Kategoria zakupowa

  Dostawy artykułów biurowych i wyposażenia biurowego

 • Tytuł postępowania

  Dostawa materiałów biurowych dla potrzeb Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału
  w Chorzowie przy ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Chorzowie

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Chorzowie
  ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45
  41-500 CHORZÓW

 • Województwo

  śląskie

 • Numer postępowania

  060000/273/24/2019-ZAP

 • Treść zapytania publicznego/ofertowego

 • Dodatkowe informacje

  1. Ofertę należy złożyć w języku polskim.
  2. Ofertę należy złożyć do 09 grudnia 2019 roku godz. 10.00,
  1) Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres zamowienia.publiczne_chorzow@zus.pl
  lub
  2) Dostarczyć w formie pisemnej w zaklejonej kopercie na adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45, 41-500 CHORZÓW (parter – pokój 20 – Dziennik podawczy), z dopiskiem: "Oferta w postępowaniu na dostawę materiałów biurowych dla Oddziału ZUS w Chorzowie – nie otwierać przed 09 grudnia 2019 r., godz. 12:00".

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  18 grudnia 2019  12:05