Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  8 stycznia 2020  11:19

 • Tytuł postępowania

  Serwis Systemów SKD, SSWiN oraz CCTV zlokalizowanych w budynkach Oddziału ZUS w Olsztynie i TJO.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Olsztynie

 • Adres zamawiającego

  Plac Konsulatu Polskiego 4
  10-959 Olsztyn

 • Województwo

  warmińsko-mazurskie

 • Numer postępowania

  230000/273/32/2019-ZAPIII

 • Treść zapytania publicznego/ofertowego

 • Dodatkowe informacje

  1. Ofertę należy złożyć w języku polskim:
  - za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zap_olsztyn@zus.pl (wielkość wiadomości wraz z załącznikami nie powinna przekraczać 8MB)
  lub
  - dostarczyć w formie pisemnej w zaklejonej kopercie na adres: Oddział ZUS w Olsztynie,
  ul. 1 Maja 10, 10-118 Olsztyn, Agnieszka Jagaczewska, pok. 105 z dopiskiem „Oferta na serwis systemów SKD, SSWIN oraz CCTV zlokalizowanych w budynkach Oddziału ZUS w Olsztynie i TJO. Nie otwierać przed dniem 17.01.2020 r. godziną 10:15. Znak sprawy: 230000/273/32/2019-ZAPIII.”

  do 17.01.2020 r. do godziny 10:00

  2. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 17.01.2020 r. o godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego – Olsztyn, ul. 1 Maja 10, pok. 105.

  3. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktu w sprawie niniejszego Postępowania jest:
  Agnieszka Jagaczewska
  Inspektor, Wieloosobowe stanowisko zamówień publicznych
  T: 89 521 23 37
  E: zap_olsztyn@zus.pl
  Godziny kontaktu z Wykonawcami: 7.00-15.00 (pn.- pt.)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  23 stycznia 2020  07:47