Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  21 stycznia 2020  07:52

 • Tytuł postępowania

  Postępowania na wykonanie okresowych przeglądów kominiarskich w Oddziale ZUS w Olsztynie
  i podległych mu TJO

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Olsztynie

 • Adres zamawiającego

  10-959 Olsztyn
  Plac Konsulatu Polskiego 4

 • Województwo

  warmińsko-mazurskie

 • Numer postępowania

  230000/273/33/2019-ZAPV

 • Treść zapytania publicznego/ofertowego

 • Dodatkowe informacje

  1. Ofertę należy złożyć w języku polskim za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zap_Olsztyn@zus.pl (wielkość wiadomości wraz z załącznikami nie powinna przekraczać 8 MB)
  lub
  dostarczyć w formie pisemnej w zaklejonej kopercie na adres: ZUS Oddział w Olsztynie,
  ul. 1 Maja 10, 10-118 Olsztyn, Anna Zalewska pok. 105 z dopiskiem „Oferta na wykonanie przeglądów kominowych, nie otwierać przed 5 lutym 2020 r., godzina: 10:15”

  - do dnia: 5 lutego 2020 r., do godz. 10:00
  2. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu: 5 lutego 2020 r. o godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego – Olsztyn, ul. 1 Maja 10, pok. 105.
  3. Ofertę złożoną w formie elektronicznej należy zaszyfrować hasłem składającym się co najmniej z 8 znaków.
  4. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktu w sprawie niniejszego postępowania jest:
  Anna Zalewska
  Specjalista, Wieloosobowe stanowisko zamówień publicznych
  T: 89 521-24-52
  E: zap_Olsztyn@zus.pl
  Godziny kontaktu z Wykonawcami: 7.00-15.00 (pn.- pt.).

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  13 lutego 2020  08:01