Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  22 stycznia 2020  08:02

 • Kategoria zakupowa

  Usługi sprzątania, wywozu nieczystości stałych w tym ścieków

 • Tytuł postępowania

  Świadczenie usług wywozu i utylizacji odpadów komunalnych zmieszanych z worków na odpady z BT/ZUS w Gołdapi przy ul. Matejki 4.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Olsztynie

 • Adres zamawiającego

  Plac Konsulatu Polskiego 4
  10-959 Olsztyn

 • Województwo

  warmińsko-mazurskie

 • Numer postępowania

  230000/273/01/2020-ZAPII

 • Treść zapytania publicznego/ofertowego

 • Dodatkowe informacje

  1. Ofertę należy złożyć w języku polskim:
  - za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ZAP_Olsztyn@zus.pl (wielkość wiadomości wraz z załącznikami nie powinna przekraczać 8 MB)
  lub
  - dostarczyć w formie pisemnej w zaklejonej kopercie na adres: Oddział ZUS w Olsztynie,
  ul. 1 Maja 10, 10-118 Olsztyn, pok. 105, Iwona Maszkowska, z dopiskiem „Oferta na świadczenie usług wywozu i utylizacji odpadów komunalnych zmieszanych z worków na odpady z BT/ZUS w Gołdapi przy ul. Matejki 4.” Znak postępowania: 230000/273/01/2020-ZAPII. Nie otwierać przed dniem 30.01.2020 r. przed godziną 10:15”.

  • do 30.01.2020 r. do godziny 10:00

  2. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 30.01.2020 r. o godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego – Olsztyn, ul. 1 Maja 10, pok. 105.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  03 lutego 2020  11:52