Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  10 października 2018  12:00

 • Kategoria zakupowa

  Usługi sportowe, rekreacyjne, zdrowotne, hotelarskie, transportowe

 • Tytuł postępowania

  Wykonywanie usług medycznych.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Ostrowie Wielkopolskim

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Ostrowie Wielkopolskim
  ul. Wysocka 1b
  63-400 Ostrów Wielkopolski

 • Województwo

  wielkopolskie

 • Numer postępowania

  260000/271/15/2018-ZAP

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  85.10.00.00-0 - usługi ochrony zdrowia.

 • Opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem wielkości lub zakresu oraz terminu realizacji zamówienia (syntetycznie)

  Opis przedmiotu zamówienia zawiera wchodzące w skład niniejszego ogłoszenia „Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne”.

 • Kryteria oceny ofert

  Kryterium oceny ofert wskazane zostało we wchodzącym w skład niniejszego ogłoszenia „Ogłoszeniu o zamówieniu na usługi społeczne”.

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia lub inny dokument określający warunki zamówienia

 • Miejsce składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

  Miejsce składania ofert: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ostrowie Wielkopolskim, Ostrów Wielkopolski, ul. Wysocka 1b, pok. 420.

 • Termin składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

  6 listopada 2018  11:00

 • Dodatkowe informacje

  Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest Wojciech Koźmiński (tel. 627357286).

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  16 listopada 2018  14:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  28 listopada 2018  14:50

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  19 grudnia 2018  15:11

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  21 grudnia 2018  14:40

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  06 lutego 2019  10:00
 • Nazwa albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zamawiający zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego

  1. Umowa w sprawie zamówienia publicznego została zawarta - w zakresie:
  1) „Części 01” zamówienia: „Usługi medyczne na rzecz pracowników zamawiającego, wykonywane w placówce medycznej, zlokalizowanej na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego” z wykonawcą:
  Ośrodek Leczenia Kompleksowego Sp. z o.o.
  ul. Wrocławska 81
  63-400 Ostrów Wielkopolski,
  2) „Części 02” zamówienia: „Usługi medyczne na rzecz pracowników zamawiającego, wykonywane w placówce medycznej, zlokalizowanej na terenie miasta Leszna” z wykonawcą:
  Leszczyńskie Centrum Medyczne „VENTRICULUS” Sp. z o.o.
  ul. Słowiańska 41
  64-100 Leszno,
  3) „Części 05” zamówienia: „Usługi medyczne na rzecz pracowników zamawiającego, wykonywane w placówce medycznej, zlokalizowanej na terenie miasta Jarocina” z wykonawcą:
  Niepubliczny Zakład Podstawowej
  i Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej „MEDAN”
  K. Andrzejczak, P. Andrzejczak Spółka Jawna
  ul. Wrocławska 38
  63-200 Jarocin,
  4) „Części 07” zamówienia: „Usługi medyczne na rzecz pracownic zamawiającego, wykonywane w placówce medycznej, zlokalizowanej na terenie miasta Leszna” z wykonawcą:
  Leszczyńskie Centrum Medyczne „VENTRICULUS” Sp. z o.o.
  ul. Słowiańska 41
  64-100 Leszno,
  5) „Części 10” zamówienia: „Usługi medyczne na rzecz osób ubiegających się o świadczenia rentowe, wykonywane w placówce medycznej, zlokalizowanej na terenie miasta Rawicza” z wykonawcą:
  Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o.
  ul. Gen. Grota Roweckiego 6
  63-900 Rawicz.
  2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego nie została zawarta - w zakresie:
  1) „Części 03” zamówienia: „Usługi medyczne na rzecz pracowników zamawiającego, wykonywane w placówce medycznej, zlokalizowanej na terenie miasta Kępna”,
  2) Części 04” zamówienia: „Usługi medyczne na rzecz pracowników zamawiającego, wykonywane w placówce medycznej, zlokalizowanej na terenie miasta Kalisza”,
  3) „Części 06” zamówienia: „Usługi medyczne na rzecz pracownic zamawiającego, wykonywane w placówce medycznej, zlokalizowanej na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego”,
  4) „Części 08” zamówienia: „Usługi medyczne na rzecz osób ubiegających się o świadczenia rentowe, wykonywane w placówce medycznej, zlokalizowanej na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego”,
  5) „Część 09” zamówienia: „Usługi medyczne na rzecz osób ubiegających się o świadczenia rentowe, wykonywane w placówce medycznej, zlokalizowanej na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego”
  - gdyż w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie złożono żadnej oferty w zakresie tych części zamówienia, a zatem zostało ono unieważnione w ich zakresie, zgodnie z postanowieniem § 15 ust. 3 pkt 1 i ust. 4 Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne - w brzmieniu:
  „3. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
  1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu; (...)
  4. Do unieważnienia w części postępowania o udzielenie zamówienia § 15 ust. 3 niniejszego Ogłoszenia stosuje się odpowiednio.”.